Ves al contingut.Salta a la navegació

Life+ InSiTrate

El projecte InSiTrate demostrarà a escala de planta pilot la viabilitat de la bioremediació in situ d’aigües subterrànies contaminades amb nitrats per a la producció d’aigua potable. La planta pilot estarà ubicada a Sant Andreu de Llavaneres (Catalunya).

La bioremediació in situ de nitrats consisteix en la transformació de nitrat a nitrogen gas mitjançant el procés microbiològic de la desnitrificació. Alguns microorganismes, que es troben de manera natural a l'aqüífer, són capaços d'utilitzar el nitrat com a acceptor final d'electrons en el seu procés respiratori en absència d'oxigen. No obstant això, aquest procés ocorre a taxes molt baixes en el medi ambient degut, generalment, a la manca de donadors d'electrons adients. Per tant, la bioremediació de nitrat consisteix en la provisió de donadors d'electrons adients en forma de matèria orgànica. La tecnologia de tractament in situ utilitza pous de sondeig per introduir la matèria orgànica, que pot ser en forma de metanol, etanol, glucosa o acetat, entre d'altres. Els punts clau d'aquesta tecnologia de tractament són: el nombre de pous i la seva ubicació, el tipus de matèria orgànica subministrada, la dosificació d’aquesta matèria orgànica i el control del procés per evitar reaccions intermèdies no desitjades (formació de nitrit i òxid nitrós).

El projecte Life+ InSiTrate proposa un nou enfocament per a l'ús de la tecnologia de bioremediació in situ basat en la producció d'aigua potable a partir d’aqüífers contaminats per nitrats. La principal innovació d’aquesta tecnologia, a més de la descontaminació dels aqüífers en sí mateixa, és el disseny de l'estratègia de remediació basada en la modelització i simulació. Un disseny i una eina predictiva (anomenada IST) basats en un model matemàtic s'utilitzaran per descriure matemàticament el rendiment (hidrogeoquímica) de l'aqüífer i les reaccions de remediació biològiques. L'objectiu d'aquesta eina serà el d'ajudar en el disseny de l'estratègia de rehabilitació per superar amb èxit el principal problema de la bioremediació in situ, el col·lapse biològic (bioclogging) de pous i aqüífers i per assegurar una bona qualitat d'aigua permanent al pou d'extracció.

 

Programa LIFE+

El programa LIFE és l'instrument de finançament de la UE per al medi ambient. L'objectiu general del programa LIFE és contribuir a l'aplicació, actualització i desenvolupament de la política mediambiental de la UE i la seva legislació mitjançant el cofinançament de projectes pilot o de demostració amb valor afegit a nivell europeu. El LIFE va començar l'any 1992 i fins ara s’han completat tres fases del programa (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999 i LIFE III: 2000-2006). Durant aquest període, LIFE ha cofinançat al voltant de 3.104 projectes a tota la UE, contribuint aproximadament amb 2,2 € bilions per a la protecció del medi ambient.