Ves al contingut.Salta a la navegació

El projecte

Accions del projecte

 

Acció 1. Caracterització hidrogeològica i química de l'aqüífer. FINALITZADA 

Caracterització de la hidrogeologia regional i les característiques intrínseques dels aqüífers locals de Sant Andreu de Llavaneres (Catalunya, Espanya) amb la finalitat de dissenyar la planta de desnitrificació òptima.

 

           

 

Acció 2. Prospecció de la font de matèria orgànica per a la desnitrificació in situ d’aigües subterrànies. FINALITZADA

S'ha seleccionat la millor font de carboni orgànic per afavorir la desnitrificació in situ de les aigües subterrànies per aquest cas d’estudi. La selecció del substrat orgànic ha estat un punt crucial en l'aplicació de tractaments biològics, ja que pot afectar directament la viabilitat del procés. No obstant això, per tal de seleccionar el substrat més adient cal tenir en compte criteris tècnics, econòmics i ambientals.

 

 

Acció 3. Disseny de proves de desnitrificació a escala pilot a partir d’una estratègia basada en la modelització. FINALITZADA

Desenvolupament d'una eina de presa de decisions per descriure el rendiment de la tecnologia de bioremediació in situ, per tal d'ajudar en el disseny de la planta pilot. Aquesta eina (IST-InSiTrate) simula el procés de remediació sota diferents estratègies d'injecció i característiques hidrogeològiques per identificar la configuració òptima de les plantes de desnitrificació. La eina IST s'ha posat a prova en aquest projecte amb l'objectiu de poder ser àmpliament traslladada a altres llocs.

 

Acció 4. Disseny i construcció de la planta pilot de desnitrificació in situ. FINALITZADA

Disseny i construcció de la planta pilot per a la desnitrificació in situ a Sant Andreu de Llavaneres. Alguns dels pous existents (fora de servei avui en dia) s'utilitzaran en aquest projecte juntament amb altres pous acabats de perforar. L'Ajuntament ha deixat amablement el terreny necessari per a aquest projecte.

 

Acció 5. Operació i avaluació de la planta pilot de desnitrificació in situ. FINALITZADA

Operació de la planta pilot de desnitrificació in situ i avaluació de la seva viabilitat des del punt de vista tècnic, de sostenibilitat ambiental i econòmic. La planta ha estat en funcionament durant un any i mig a partir de 2015 amb uns resultats d'un 70% d'eliminació de nitrats a la zona d'actuació.

 

 

 

Acció 6. Viabilitat del projecte a partir de criteris tècnics, ambientals i econòmics. FINALITZADA

Avaluació de la viabilitat de la tecnologia de remediació in situ proposada per a la producció d'aigua potable des d’una visió estratègica basada en criteris tècnics i de sostenibilitat ambiental i econòmica. L'avaluació de la viabilitat és important per tal de determinar les debilitats i fortaleses dels objectius proposats en comparació amb altres tractaments alternatius.

 

Acció 7. Percepció pública i projecció social. FINALITZADA 

L'objectiu general d'aquesta acció és fomentar la incorporació d'aquesta tecnologia prometedora, analitzant el context social i la participació dels actors clau en el seu desenvolupament.

Per implementar tecnologies innovadores per lluitar contra la contaminació del medi ambient es requereixen plantejaments oberts i una col·laboració estreta dels grups de recerca  i els grups d'interès implicats (proveïdors de tecnologia, empreses d'aigua, autoritats de l'aigua, reguladors, institucions de recerca i el públic en general). Per tant es necessita un enfocament adaptatiu, participatiu i integrat amb el context social.

 

Acció 8. Extrapolació i escalat de la tecnologia. FINALITZADA

L'extrapolació de tecnologia i el seu escalat han permés la identificació, caracterització i selecció dels llocs on la tecnologia de desnitrificació in situ es pot extrapolar.

 

Acció 9. Monitorització de l'impacte de les accions del projecte FINALITZADA

Dins d'aquesta acció es crearan diversos indicadors i es controlaran per tal d'establir l'impacte del projecte des del punt de vista tècnic i socioeconòmic.

 

Acció 10. Comunicació i difusió. FINALITZADA

El pla de comunicació i difusió s'ha estructurat en una sèrie de tasques destinades a informar a l'audiència objectiu del desenvolupament del projecte i els resultats que s'estan obtenint.

Algunes tasques es dissenyen per tal que les parts interessades es puguin beneficiar dels resultats del projecte, mentre que altres tasques estan dissenyades com a activitats de comunicació o d'informació al públic en general. 

    

 

Objectius

Els objectius del projecte Life + InSiTrate són :

- Demostrar a escala pilot la viabilitat de la tecnologia de bioremediació in situ d'aigües subterrànies contaminades per nitrats per a la producció d'aigua potable .

- Desenvolupar una eina innovadora pel disseny i la predicció basada en un model matemàtic que descrigui el rendiment de la tecnologia de bioremediació in situ a qualsevol aqüífer i ajudi al disseny de l'estratègia òptima de remediació de cada nou emplaçament contaminat.

- Estudiar la viabilitat de la tecnologia in situ des del punt de vista tècnic, ambiental i econòmic i comparar aquesta tecnologia amb altres tecnologies existents utilitzant els mateixos indicadors.

- Afavorir el coneixement social sobre aquesta tecnologia i fomentar la participació dels interessats i els grups objectiu en el seu desenvolupament.

- Estudiar l'extrapolació de la tecnologia a altres indrets europeus específics per demostrar la seva aplicació potencial.

La planta pilot per al tractament de desnitrificació in situ s'implementarà a l’aqüífer de Sant Andreu de Llavaneres (Catalunya, Espanya).

Problema ambiental

 

     L’aigua subterrània constitueix un dels principals recursos d'aigua dolça del nostre planeta, proporcionant funcions i serveis útils per als éssers humans i el medi ambient. A molts països europeus, aquest recurs es troba cada vegada més contaminat amb nitrats a causa de les activitats antropogèniques, com ara l'ús excessiu de fertilitzants químics i orgànics com els purins. 

La presència de nitrats limita el potencial ús de les aigües subterrànies i perjudica el seu paper en el cicle hidrològic. Cal tenir en compte que a moltes parts d'Europa l'aigua subterrània no és apta per al consum degut únicament a la presència d'aquest contaminant i que el consum d’aquesta aigua sense tractament previ pot comportar problemes de salut greus. Per això, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha establert un llindar de nitrat en aigua potable de 50 mg NO3-/L. D'altra banda, i des del punt de vista ecològic, el nitrat pot produir l'eutrofització de les aigües superficials i costaneres

L’any 2004 es va estimar que al voltant d'un terç de les masses d'aigua subterrània de la UE superaven el llindar de nitrats en aigua potable. De fet, a Catalunya hi ha un gran nombre de pous amb una concentració de nitrats superior a 50 mg/L, ja que el 32% de les masses d'aigua subterrània tenen una afectació severa de nitrat i més del 45% dels pous de monitorització mostren concentracions de nitrat superiors a 35 mg/L. Al 2005, 92 municipis (10% del total de municipis catalans) tenien problemes de subministrament d'aigua degut a la contaminació per nitrats. En termes generals, alguns dels pous contaminats encara s’exploten pel fet que altres fonts d'aigua lliures de nitrat, com ara les aigües superficials, es troben disponibles per tal de barrejar-les amb les aigües subterrànies i disminuir així la concentració de nitrats. No obstant això, si els nivells de nitrats són molt alts, alguns dels pous són finalment abandonats i per tant, cal explotar l'aigua de fonts més llunyanes. Això condueix a una sobreexplotació de les aigües superficials que causa problemes d'escassetat d'aigua riu avall i altres problemes ambientals a les conques dels rius

El projecte Life+ InSiTrate té com a objectiu contribuir a resoldre el problema d'abastament d'aigua potable als municipis i comunitats petites mitjançant la implementació de tecnologies de remediació in situ i, per tant, evitar la sobreexplotació de les aigües superficials. La descontaminació de pous contaminats beneficiarà el desenvolupament econòmic dels municipis, posant a la seva disposició les seves fonts d'aigua dolça més propers i evitant el cost del transport d'aigua dolça procedent d'altres fonts.