Ves al contingut.Salta a la navegació

Socis

Logo CTM

Fundació CTM Centre Tecnològic (Coordinador)

El CTM Centre Tecnològic és una fundació privada sense ànim de lucre. El seu objectiu és contribuir eficaçment a millorar la competitivitat i el desenvolupament tecnològic de les empreses mitjançant la prestació de serveis especialitzats i l'execució de projectes d'innovació en R&D. L'equip del CTM treballa per a empreses, organitzacions i institucions en els àmbits de: tecnologia ambiental, tecnologia dels materials, energia, simulació i disseny innovador i processos de conformat. El CTM ha participat en nombrosos projectes i contractes individuals orientats a la innovació, desenvolupament, assaig i optimització del tractament de l'aigua en el sector urbà, agrícola, industrial i ambiental. D'altra banda, el CTM ha dut a terme un gran nombre de projectes centrats en la bioremediació i, sobretot, en la bioremediació de nitrat. A més, el CTM ha desenvolupat estudis d’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) en sectors com: la potabilització de l' aigua, el tractament d'aigües residuals i la seva regeneració, l'agricultura i la producció d'energia. Finalment, el CTM disposa de laboratoris moderns i tecnològicament avançats per al desenvolupament de tots els experiments necessaris i els principals paràmetres de control químic i anàlisis biològiques per aquest projecte.

 

Logo Amphos 

Amphos 21 Consulting S.L.

Amphos 21 Consulting S.L. és una PIME que proporciona serveis de consultoria científica i tècnica per abordar diverses qüestions ambientals, associades principalment amb la gestió i disposició de residus perillosos, les aigües subterrànies i els sòls contaminats, gestió de l'aigua i el desenvolupament de programari específic, així com la planificació i la gestió ambiental. Amphos 21 compta amb un equip de professionals altament qualificat especialitzats en les disciplines científiques i tècniques relacionades amb les geociències, estudis de l'aigua, el canvi climàtic i el CO2, així com la comunicació de riscos. La principal àrea d'especialització de Amphos 21 pel que fa a recursos hídrics és el desenvolupament de models numèrics complexos de fluxos, transport reactiu de contaminants i avaluació de riscos. Amphos 21 té experiència en la implementació de directives Europees. Més específicament, s'ha encarregat de la coordinació de la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua a les aigües subterrànies de les conques internes de Catalunya i ha participat en la implementació de directives de nitrat en 4 zones vulnerables de Catalunya a través de l'estudi de les causes de la contaminació per compostos de N i el seu model conceptual. També va ser, a més, encarregat per l'Agència Català Aigua i juntament amb el CTM, el responsable d’un projecte de bioremediació de nitrat que inclou un complex flux numèric per reproduir el procés de bioremediació. L’equip d’Amphos 21 ha participat en projectes d'investigació enfocats a l'estudi de nitrat com l'ús d'isòtops per identificar les causes de la contaminació per nitrats, l'avaluació dels processos naturals de desnitrificació, estudis regionals sobre la contaminació per nitrats, etc. i diferents experts d’Amphos 21 han elaborat el seu doctorat i tesis de màster centrades en estudiar el problema de la contaminació per nitrats. Amphos 21 ha coordinat i participat en programes de recerca comunitaris del 5è al 7è Programa Marc i té experiència en altres projectes de recerca finançats per la Comunitat Europea. Amphos 21 també participa al projecte Life+ WATERRTOM (reducció del temps de retard en la transferència de resultats excel·lents de recerca als professionals en el sector de l'aigua).

 

Logo catalana

Catalana de Perforacions S.A.

Catalana de Perforacions S.A. és una empresa privada dedicada als treballs de perforació, amb més de 40 anys d'experiència. Des de la seva creació el 1962, Catalana de Perforacions ha desenvolupat i innovat tècniques de perforació, i ha dut a terme nombrosos projectes per a empreses regionals i per l’administració local, empreses d’enginyeria i de construcció, comunitats de regants i particulars, que acrediten l'excel·lent treball realitzat durant tots aquests anys. Des de 1996, Catalana de Perforacions ha ampliat el seu camp de treball cap a la perforació direccional horitzontal, i des de llavors ha realitzat més de 1.500 pous a tota l'Espanya, a més de participar en diverses investigacions a l'estranger. Pel que fa a la perforació de pous, no només en realitza per a la captura d'aigua, sinó també per a la protecció catòdica, usos geotèrmics (sistemes oberts i tancats), barreres hidràuliques (per evitar la intrusió marina amb injeccions d'aigua), pous i piezòmetres de control per als estudis sobre l’estat de fonaments profunds amb l'ús del materials de bentonita al llit dels aqüífers (en col·laboració amb les universitats catalanes) i pous d'injecció per a la recàrrega d'aqüífers profunds.

 

Actors principals

 

Logo ACA 

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) és l'entitat pública de la Generalitat de Catalunya, fundada el 2000 com l'autoritat hidràulica a Catalunya, a càrrec de les polítiques en matèria d'aigua i en base als principis de la Directiva Marc de l’Aigua. L’ACA gestiona i planifica el cicle de l'aigua, amb una visió integrada dels sistemes d'aigua, tenint en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic pel medi ambient i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent demanda de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei. L’ACA és la principal responsable de la gestió de la contaminació de les aigües subterrànies a Catalunya.

 

Logo Llavaneres 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres és l’organisme responsable del proveïment de l’aigua a la població a través dels seus sistemes municipals de distribució. La planta pilot desenvolupada en aquest projecte estarà situada a aquesta població.